Privacybeleid

Op het RvEC verzamelen en verwerken we dagelijks gegevens van en over leerlingen. Dit noemen we persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe wij moeten omgaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens om elke leerling zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te geven. We leggen je graag een aantal dingen uit over privacy en informatiebeveiliging op onze school: toestemming van leerlingen en ouders, gebruik van digitale diensten, publicatie van beeldmateriaal, uitwisseling van gegevens met externe organisaties, rechten van leerlingen en ouders, datalekken en de rol van de Functionaris Gegevensbescherming.

Toestemming van leerling of ouder
Het RvEC mag zonder toestemming geen persoonsgegevens uitwisselen met anderen. Ben jij een leerling jonger dan zestien jaar, dan moeten we vooraf toestemming vragen aan jouw ouders. Als je een leerling van zestien jaar of ouder bent, dan ben je volgens de AVG zelf verantwoordelijk voor je privacy. Daarom vragen we leerlingen na hun zestiende verjaardag om zelf toestemming te geven voor het delen van hun persoonsgegevens met leveranciers van digitale diensten, publicatie van beeldmateriaal en het uitwisselen van gegevens. Als je een leerling van achttien jaar of ouder bent, dan ben jij volgens de wet ons eerste aanspreekpunt. We vragen je dan of je wilt dat jouw ouders hun gebruikelijke taak blijven vervullen en het recht op informatie en inzage in gegevens houden.

Digitale diensten
In onze lessen maken we gebruik van online lesmateriaal en digitale lesmethodes. Ook gebruiken we soms WhatsApp of andere social media om informatie met je te delen. Om dit mogelijk te maken, ontvangen leveranciers van deze digitale diensten een beperkt aantal leerlinggegevens. Met hen maken we strikte afspraken over het gebruik van deze gegevens, zodat misbruik voorkomen wordt. Voor het beschikbaar stellen van deze gegevens, hebben we wel toestemming van jou of jouw ouders nodig. Je kunt altijd besluiten om gegeven toestemming in te trekken.

Publicatie beeldmateriaal
Op onze school laten we met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Tijdens lessen, sportdagen, excursies en andere activiteiten kunnen foto’s en video’s gemaakt worden. Beeldmateriaal waarop een leerling te zien is, zegt iets over die leerling. Daarom zijn er vanuit de AVG eisen voor het gebruik van beeldmateriaal. Zonder toestemming van jou of je ouders mogen wij geen beeldmateriaal van jou plaatsen.

De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s of video’s maken tijdens (school)activiteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar vertrouwen erop dat zij ook terughoudend zijn in het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Er is geen toestemming van leerlingen of ouders nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Als we beeldmateriaal willen gebruiken voor andere doeleinden, dan vragen we hiervoor vooraf toestemming. Je kunt altijd besluiten om gegeven toestemming in te trekken.

Uitwisseling gegevens
Het schooladvies is erg belangrijk voor de plaatsing op onze school. We vragen leerlingen en ouders om toestemming voor de terugkoppeling van informatie over plaatsing en doorstroom op het RvEC naar de basisschool waar een leerling vandaan komt. We delen deze informatie om samen met de basisscholen te kijken of het advies van de basisschool overeenkomt met jouw succes op onze school.

We vragen vooraf toestemming als we gegevens delen met andere organisaties, tenzij de wet ons verplicht om die informatie te geven. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar of het ministerie van OCW informatie nodig heeft.

Je hebt altijd het recht om de gegevens van en over jezelf in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet dit gecorrigeerd worden. Als de opgeslagen gegevens over jou niet meer relevant zijn voor onze school, mag je vragen om deze gegevens te laten verwijderen.

Rechten van leerlingen en ouders
Elke leerling en ouder heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Eerder gegeven toestemming mag altijd worden ingetrokken. Ook hebben leerlingen en ouders het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunnen jullie aan de school vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om jouw gegevens aan jezelf of een derde partij over te dragen.

Datalekken
We werken allemaal steeds meer digitaal, ook op het RvEC. Persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen en verwerkt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een e-mail met vertrouwelijke gegevens aan de verkeerde ontvanger wordt verzonden. Of dat een laptop of dossier wordt verloren of gestolen. In zo’n geval is er sprake van een datalek. Persoonsgegevens komen dan in handen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, gegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt en het is waarschijnlijk dat de inbreuk een risico vormt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n). Het RvEC heeft een protocol over datalekken. Een (vermoeden van een) datalek moet direct en zo concreet mogelijk gemeld worden bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming
Het RvEC heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG ziet erop toe dat we binnen onze school voldoen aan de wettelijke regels over het verwerken van persoonsgegevens. Ook is de FG het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en hun ouders met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging. Heb je vragen over informatiebeveiliging en privacy op onze school? Stuur gerust een e-mail naar fg@rvec.nl.

Downloads
Meer weten over privacy en informatiebeveiliging op het RvEC?

 
Menu